mở rộng 1 - không xài

Tư vấn nông nghiệp hữu cơ

Việt Nam là một quốc gia có nền nông nghiệp đa dạng, phong phú bởi điều kiện tự nhiên thuận lợi, được biểu hiện qua sự phân bố lãnh thổ nông nghiệp. Nhưng diện tích canh tác trên đầu người thấp, chưa kể phương thức sản xuất lạc hậu, nhỏ lẻ dẫn đến sản phẩm Chất lượng thấp mà Giá thành lại cao. Vì thế, muốn tăng năng suất, chất lượng sản phẩm để nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, biện pháp tối ưu là phải hiện đại hóa nông nghiệp và định hướng phát triển nông nghiệp cho nông dân. Để thực hiện được điều này, cần phải có các kế hoạch về sử dụng đất, cơ sở hạ tầng; phát triển hạ tầng kinh tế - kinh tế xã hội – môi trường; phát triển các khu dân cư mới, cải tạo khu dân cư hiện có theo hướng văn minh; áp dụng công nghệ thông tin vào nông nghiệp.

Chúng tôi hiện đang triển khai tư vấn, chuyển giao, đào tạo cho sản xuất nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao như:

- Áp dụng công nghệ thông tin vào sản xuất nông nghiệp

- Áp dụng Hệ thống kiểm soát trạng thái, kiểm soát quá trình, giám sát hàng hóa trong sản xuất nông nghiệp

- Tư vấn, đào tạo quy trình sản xuất nông nghiệp hữu cơ

- Tư vấn đánh giá, lập dự án nông nghiệp hữu cơ...